Comissió de Gent Gran

La Comissió de gent gran representa els interessos d’aquest sector de població en els diferents nivells territorials, que son tramesos, a traves dels seus representants, al Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona. La pertinença de les entitats a la Comissió, implica el nomenament de representants a la mateixa i la participació activa en les seves activitats.

Les Funcions:

Són funcions de les Comissions de Gent Gran dels Districtes, en els seus àmbits territorials respectius:
  • a) Estimular la participació dels col·lectius de persones grans, fomentant l’associacionisme en aquest sector, facilitant el suport i l’assistència oportuns.
  • b) Promoure accions de solidaritat pel benestar de la gent gran de Barcelona, en el marc de la necessària convivència ciutadana.
  • c) Promoure la participació democràtica dels usuaris en la prestació dels serveis municipals i exercir el seu seguiment i control.
  • d) Estudiar i emetre informes sobre els temes que consideri d’interès per a la gent gran de Barcelona.
  • e) Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit ja siguin públiques o privades.
  • f) Proposar la concertació d’actuacions amb les entitats que treballen en aquest sector de la població i la coordinació entre el teixit associatiu.
  • g) Analitzar críticament la situació que, en relació a la gent gran, es generi a la ciutat, així com les actuacions que s’hi duen a terme.
  • h) Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisi derivades de les situacions estudiades.
  • i) Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a la qualitat de vida de la gent gran de Barcelona.
La Comissió de Gent Gran del Districte es reuneix dues vegades l’any, al primer i al darrer trimestre.

Actualment en formen part les següents entitats del Districte:

A.C.A, AA.VV. Esquerra Eixample, AA.VV.Sagrada Familia, FOCACC, AFOPA , APDE, ASS. Jubilats forçosos, Aules Universitàries, Belluga’t, Casal de sords, Centre comarcal LLeidetà, Centre Passatge, Club d’avis les Salesas, Club Petanca, Gaudí, Conex, Espai gent gran municipal Fort Pienc, Espai gent gran municipal Sagrada Familia, Espai gent gran municipal Esquerra Eixample, Espai gent gran municipal MªAurèlia Capmany, Espai gent gran municipal Sant Antoni, Casal municipal Carlit, FATEC, Residència Fort Pienc , Residència Gracia-Aragó, VAE, UNAE, Dones Mundi, ASS. Jubilats metropolitants, Apartaments CampoSagrado.

Qualsevol entitat interessada en formar part de la Comissio del Districte pot sol.licitar-ho a:

Direcció de Serveis a les Persones Carrer València, 307, 3ªpl. 08009 mfreixa@bcn.cat Tel. 93 291 62 97

Documentació

Actes:
Acta febrer
Acta Novembre
Normes de funcionament intern:
Normes  
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol

Segueix-nos a:

 Segueix-nos a Instagram

Theme by Anders Norén

X