La Targeta Rosa es una prestació social que facilita, a les persones grans o amb discapacitat reconeguda i que disposen de pocs recursos econòmics, l’ús dels transports públics a la ciutat i descomptes en l’accés a equipaments públics de Barcelona.


Què és?

La Targeta Rosa és un document de caràcter personal i intransferible que us acredita com a usuari o usuària.

Dona dret a les persones beneficiàries a gaudir d’una infinitat d’avantatges en diversos establiments i àmbits tan variats com: la cultura i el lleure (teatres, cinemes, museus, llibreries…); la salut (odontologia, fisioteràpia, òptica, audiologia…); la bellesa (perruqueria i estètica); els esports (centres esportius públics i privats), entre molts d’altres.

A qui va dirigida?

Podran gaudir-ne tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Barcelona que compleixin els barems d’ingressos econòmics establerts, i que siguin majors de 60 anys o bé tinguin una discapacitat igual o superior al 33% acreditada.

Es tenen en compte els ingressos totals de la unitat familiar* (pensió, salari, interessos, etc.) i dependrà d’aquests ingressos que s’opti per la Targeta Rosa de modalitat gratuïta o reduïda.

Actualment, per sol·licitar la Targeta Rosa s’han de complir tots i cadascun dels següents requisits:

  • Persones amb 60 anys o més, i persones amb una discapacitat igual o superior al 33% acreditada mitjançant el certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya.
  • Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.
  • Complir els barems referents a les Unitats Familiars indicats a la taula.

Existeixen dues modalitats de targeta que es basen en els ingressos bruts totals de la unitat familiar (pensió, salari i tot tipus d’interessos): Targeta Rosa Gratuïta i Targeta Rosa Reduïda. Depenent d’aquests ingressos s’optarà per una modalitat o una altra de targeta.

Membre UF*Tipus de targetaIngressos bruts anuals (fins a)
1Gratuïta8.271,55 €
2Gratuïta16.543,10 €
3Gratuïta24.814,65 €
4Gratuïta33.086,20 €
1Reduïda16.543,10 €
2Reduïda33.086,20 €
3Reduïda49.629,30 €
4Reduïda66.172,40 €

*Unitat familiar(UF):

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares.
Es consideren també membres de la unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre i quan estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.
Les persones que resideixen a altres municipis de l’Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l’ajuntament on estan empadronades.

Com aconseguir la Targeta Rosa

Tramitar presencialment:

En cas de rebre la carta:
Omplir el full de sol·licitud i enviar-lo per correu amb el sobre franquejat que conté la carta. També es pot entregar la sol·licitud a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana.

En cas de no rebre la carta:
Recollir el full de sol·licitud a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana.

Passos a seguir:

  1. Omplir i signar el full. És necessari que la signi el titular de la targeta i el cònjuge si s’escau.
  2. Lliurar el full de sol·licitud a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana, o bé enviar-lo per correu postal a: Apartat de correus 861 FD 08080 Barcelona. En aquest cas, també es pot imprimir un sobre franquejat per l’enviament.

Els següents enllaços us seràn de utilitat:

Com aconseguir la Targeta Rosa

Cerca establiments adherits