La comissió d’administració modifica l’horari d’atenció i passa a ser els dimarts de 16 a 18.30h

Què puc fer en l’horari d’administració?
• Modificar dades de la fitxa de soci/òcia.
• Afegir el correu electrònic a la fitxa.
• Fer l’alta com a nou soci o sòcia.
• Comunicar la baixa com a persona sòcia.
• Demanar una còpia del carnet de sòcia en cas de pèrdua o robatori.

*Fora de l’horari d’atenció no es podrà realitzar cap d’aquestes gestions.